• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Edukatorzy

Marta Trawinska

Doktor socjologii lokująca się na przecięciu socjologii pracy, socjologii polityki i gender studies. Ma doświadczenie w nauczaniu akademickim i nieformalnym. Od kilku lat współpracuje z instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Jako eko-edukatorka odnajduje się przede wszystkim w tematyce edukacji globalnej, rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji z uwzględnieniem praw zwierząt i praw człowieka zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W edukacji łączy perspektywę ekologiczną z kulturową, społeczną, ekonomiczną i polityczną. Prywatnie zapalona kociara.

Monika Onyszkiewicz

Od 2002r współpracuje z Fundacją Ekorozwoju, od 2007 r wiceprezes zarządu. Jest koordynatorką działań konsumenckich, odpadowych oraz ogólnopolskich kampanii informacyjnych. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwentka I edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestniczka licznych warsztatów i kursów poświęconych zagadnieniom z zakresu edukacji ekologicznej oraz edukacji globalnej.

Jakub Józefczuk

Z wykształcenia architekt krajobrazu, z zamiłowania entomolog - amator. Autor wielu publikacji i artykułów poświęconych owadom, dendrologii oraz czynnej ochronie przyrody. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną owadów, drzew i krajobrazu, w tym programu "Drogi dal Natury". W wolnych chwilach rysownik i obserwator świata przyrody.

Aneta Osuch

Absolwentka nauk społecznych na UWr. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej oraz Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 roku. Koordynuje projekty edukacyjne oraz edukuje. Edukuje z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju.

Monika Szyrmer

W Fundacji EkoRozwoju odpowiada za działania z zakresu terenowej edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody. Jest także autorką scenariuszy edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i sieci Natura 2000, w których główny nacisk położony został na metody aktywizujące uczniów. Jako absolwentka kierunku Ochrona Środowiska posiada też praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych dotyczących ekologii różnych grup organizmów (gryzonie, ptaki, wodne makrobezkręgowce).

Jakub Szymczak

Z wykształcenia socjolog, absolwent UJ. Od ponad 10 lat zaangażowany w ochronę przyrody oraz promocję zrównoważonego transportu.
Brał udział w edukacji dzieci i dorosłych w ramach programu edukacyjnego “Bocian” Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Tworzył materiały edukacyjne i informacyjne w ramach projektu “Ochrona i utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy” PTPP "proNatura". W FER zajmuje się m.in. edukacją z zakresu rozpoznawania i ochrony ptaków

Magdalena Berezowska - Niedźwiedź

Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: antropologia). Z zamiłowania botanik, głównie interesująca się dendrologią i roślinami synantropijnymi. Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i propagatorka zdrowego stylu życia. Od 2005 roku realizatorka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przygodę z Fundacją rozpoczęła w 2006 roku w dolinie Baryczy, podczas realizacji projektu poświęconego ochronie bioróżnorodności i krajobrazu tego regionu.

Małgorzata Pietkiewicz

Ukończyła Biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pt. „Biologia lęgowa pustułki Falco tinnunculus – badania populacji zasiedlającej skrzynki lęgowe na terenie Wrocławia” pisała w Zakładzie Ekologii Behawioralnej.
Pracuje jako ornitolog. Od czterech lat zajmuje się edukacją przyrodniczą. Przeprowadziła wiele zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w ramach różnych projektów, między innymi dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, Dolnośląskiej Grupy Lokalnej OTOP, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii we Wrocławiu i wielu innych.

Małgorzata Rudy

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Jest botanikiem.

Oprócz inwentaryzowania dzikiej roślinności, od 2008 roku prowadzi warsztaty przyrodnicze w terenie, najczęściej we Wrocławiu oraz Górach Kamiennych.

Jest współautorką dwóch ścieżek przyrodniczych postawionych przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w Górach Wałbrzyskich i Kamiennych.

Hanna Sztwiertnia

Jest z wykształcenia doktorem nauk biologicznych. W maju 2013 obroniła pracę doktorską „Czynniki determinujące ojcostwo pozapartnerskie u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus” w Zakładzie Ekologii Behawioralnej (Uniwersytet Wrocławski). Prowadziła zajęcia naukowo przyrodnicze dla dzieci, a także warsztaty ornitologiczne, wycieczki edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Od 2013 roku edukator w EkoCentrum.

Ewa Zyśk-Gorczyńska

Z wykształcenia i zamiłowania biolog-przyrodnik. Pedagog, nauczyciel, doktorantka Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. W Ekocentrum prowadzi ornitologiczne zajęcia terenowe. Prowadziła przyrodnicze prelekcje dla szkół dotyczące biologii i ekologii dużych drapieżników.

Arkadiusz Wierzba

Z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Pracuje również jako tłumacz języka czeskiego i słowackiego, krytyk literacki i copywriter. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej.

Agata Łoś

Z wykształcenia jestem filologiem. Od roku 2012 prezeską i współzałożycielką Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Gniazdko". Współpracę z Fundacją Ekorozwoju rozpoczęłam w roku 2011 i od tego czasu nasze drogi łączą się nieprzerwanie. Prowadzę szereg zajęć z edukacji ekologicznej skupiając się głównie na problemie odpadów, a co za tym idzie na świadomej i zrównoważonej konsumpcji. W swoich działaniach kieruję się dewizą, że nie ma takiego odpadu, któremu nie dałoby się dać drugiego życia, więc eksperymentuję, badam, przerabiam surowce pochodzenia wtórnego, by stworzyć coś trwałego, oryginalnego i przydatnego w życiu codziennym. Swoją pasją staram się zarazić uczestników podczas warsztatów prowadzonych głównie w Ekocentrum.

Piotr Antoniewicz

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji programów edukacji ekologicznej na poziomie kształcenia formalnego i nieformalnego. W ramach edukacji ekologicznej interesuje się przede wszystkim zagadnieniami edukacji globalnej i społecznych wymiarów zrównoważonego rozwoju. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii i jest nieetatowym pracownikiem w Instytucie Socjologii UWr., gdzie prowadził m. in. zajęcia na kierunku Socjologia Techniki i Ekologii. Propaguje ideę i praktykę akcji i demokracji bezpośredniej. Uwielbia koty i demonstracje.