• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

H2O TO JEST! - ZAJĘCIA POZALEKCYJNIE W EC

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do włączenia się w realizację programu „H2O TO JEST! - ZAJĘCIA POZALEKCYJNIE W EKOCENTRUM WROCŁAW”. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ZADANIE „H2O - TO JEST TO! – zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław” łączy zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z popularyzacją wiedzy naukowej, promocją miejskiego dziedzictwa kulturowego, wzmacnianiem kontaktu z przyrodą oraz więzi społecznych, kształtowaniem postaw proekologicznych i prozdrowotnych, a także wrażliwości społecznej.

DZIAŁANIA w ramach projektu służą upowszechnieniu rzetelnej, aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko, promocji idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, upowszechnieniu wiedzy dotyczącej historii miasta i jego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, a także rozbudzaniu kreatywności, krytycznego myślenia i potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia 2 czterogodzinne zajęcia edukacyjne dla każdej grupy:

ODRZAŃSKA ESKAPADA – zajęcia terenowe
Zajęcia w tym bloku tematycznym – poświęcone unikatowym walorom wrocławskiego odcinka doliny Odry – będą miały charakter terenowy, przyrodniczy i turystyczny. W trakcie spaceru po elementach współtworzących wrocławski węzeł wodny (mosty, wyspy, porty, śluzy, jazy, kanały, wały) uczestnicy zostaną zapoznani z systemem zaopatrzenia miasta w wodę, urządzeniami oczyszczającymi rzekę i mechanizmem samooczyszczania w ekosystemach podmokłych, historyczną infrastrukturą hydrologiczną Wrocławia i dziejami regulacji Odry oraz fauną i florą terenów rzecznych i nadrzecznych (w tym także z gatunkami i siedliskami chronionymi w ramach sieci Natura 2000).

Ponadto w ramach zajęć poruszona zostanie kwestia jakości dostępnej we Wrocławiu wody, potrzeba racjonalnego wykorzystywania i ochrony jej zasobów, a także kulturotwórcza rola Odry w przestrzeni miejskiej. Praktycznym elementem zajęć będzie organoleptyczna i chemiczna analiza pobranych próbek wody rzecznej przy użyciu odpowiedniego sprzętu i odczynników oraz biomonitoring odłowionych przyżyciowo bezkręgowców wodnych. W ramach tej części zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. czym są pierwiastki biogenne, w jaki sposób określa się klasę czystości wody, jakie okazy bezkręgowców występują we wrocławskim środowisku wodnym oraz w jaki sposób mogą być przydatne dla biomonitoringu.


H20 – TO JEST TO! – zajęcia salowe

Zajęcia będą miały charakter stacjonarny i zostaną zrealizowane na terenie EkoCentrum. Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z rolą wody we współczesnym świecie w kontekście lokalnym i globalnym. Uczestnicy zajęć zostaną uwrażliwieni na konieczność racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi, zarówno w odniesieniu do wody dostępnej bezpośrednio (w gospodarstwach domowych, wrocławskim węźle wodnym itd.), jak i tzw. wody wirtualnej (wykorzystywanej w procesie produkcji żywności i wszelkiego rodzaju towarów), która pozwoli spojrzeć na poruszony problem w perspektywie globalnego deficytu zasobów wody słodkiej. W ramach globalnej perspektywy omówione zostaną również kwestie dostępu do wody pitnej i związane z tym problemy społeczne oraz konflikty.

Ponadto uczestnicy zajęć zdobędą rzetelną wiedzę na temat jakości wody wodociągowej (jako zdrowej i zdatnej do picia), która zostanie skonfrontowana ze środowiskowymi konsekwencjami korzystania z wody butelkowanej (eksploatacja paliw kopalnych, eskalacja zmian klimatu, wzrost ilości odpadów opakowaniowych i problemy związane z ich przetwarzaniem etc.).

W ramach projektu będzie możliwość przebadania wody w szkołach pod względem jej zdatności do picia – koszt takiego badania to około 250 zł brutto, badanie takie stanowiło by zachętę dla dzieci i młodzieży do picia wody z kranu (woda we Wrocławiu jest zdatna do picia, jednakże występują powszechnie obawy co do jej jakości po przepłynięciu przez rury do kranu – to badanie pomoże te wątpliwości rozwiać)

Zajęcia będą realizowane w godzinach pozalekcyjnych od kwietnia do 10 grudnia 2016r. (z wyłączeniem wakacji). Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztu badań wody dla szkół.

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie 2 zajęć - każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut)

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.
W razie pytań uprzejmie zapraszam do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696948194.


Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminy Wrocław www.wroclaw.pl